Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

Mittetulundusühingu Eesti Audioloogia Selts põhikiri

 1. Üldsätted
    

  1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Audioloogia Selts (edaspidi: Selts).
  2.  

  3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik Eesti Vabariigi seaduste (edaspidi: Seadus) järgi.
  4. Seltsi asukoht on Tartu.
  5. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  6.  

 2. Seltsi eesmärk.
    

  1. Seltsi eesmärk on:
   1. audioloogia kui eriala arendamine, tunnustamine ja propageerimine;
   2. koostöö tegemine siduserialade ja samalaadsete seltsidega rahvusvahelisel tasandil;
   3. audioloogia alaste teadus- ja arendusprojektide nõustamine ja toetamine.
   4.  

  2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
   1. osaleb audioloogia eriala programmide ja kutsestandardite väljatöötamisel ja erialases litsentseerimises, toetab erialaste artiklite publitseerimist;
   2. korraldab konverentse, loenguid, seminare ja diskussioone;
   3. teeb oma tegevusvaldkandades koostööd ning vahetab informatsiooni teiste mittetulunduslike ühingute ja liitudega, samuti muude juriidiliste isikutega Eestis ja rahvusvahelisel tasandil;
   4. toetab audioloogia alaseid uurimistöid, annab välja stipendiume, preemiaid, auhindu ja toetusi.
   5.  

  3. Oma eesmärkide saavutamiseks on Seltsil õigus:
   1. vastu võtta vabatahtlikke annetusi, toetusi, korjanduse resultaate, kingitusi ja pärandusi nii kehtivas rahas kui natuuras, rendist oma vara rentimisest ja muid seaduslikke finantstulusid;
   2. omandada ja rentida kinnis- ja vallasju ning sõlmida kõiki seadusega lubatud tehinguid.
 3. Seltsi liikmed
    

  1. Seltsil on vähemalt 2 (kaks) liiget.
  2.  

  3. Liikmeteks võivad olla kõik Seltsi ühise eesmärgi nimel tegutseda soovivad füüsilised ja juriidilised isikud Eestist või välismaalt, kes vastavad Põhikirjas liikmetele esitatud tingimustele.
  4.  

  5. Seltsi liikmed jagunevad:
   1. Lihtliikmed;
   2. Toetajaliikmed.
   3.   

 4. Liikmeks vastuvõtmine
  1. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Juhatus häälte enamusega.
  2. Liikmeks taotleja esitab Juhatusele avalduse ja Seltsi liikme soovituskirja:
  3.  

  4. Seltsi liikmelisus algab Juhatuse poolt isiku vastuvõtmise avalduse rahuldamise hetkest.
  5.  

  6. Juhatusel on õigus mistahes ajahetkel vastu võtta Seltsi toetajaliikmeks isik, kel on suuri teeneid Seltsi eesmärkide elluviimisel. Toetajaliikme staatus kehtib Juhatuse vastava otsuseni.
  7.   

 5. Seltsist väljaastumine
  1. Liikmel on õigus Seltsist välja astuda eeldusel, et tema kohustused Seltsi ees on täidetud. Liige esitab vastava kirjaliku avalduse Juhatusele.
  2.  

  3. Seltsis liikmelisus lõpeb Juhatusele avalduse esitamise hetkest.
  4.   

 6. Seltsist väljaarvamine
   

  1. Liikme võib Seltsist välja arvata:
   1. Põhikirja sätete täitmata jätmisel;
   2. Seltsi olulisel määral kahjustamise eest;
   3. Seltsi (edaspidi: Üldkoosoleku) või Juhatuse korralduse või ülesande täitmata jätmisel;
   4. Seltsi tegevuses olulise põhjuseta (nt haigus, välislähetus) mitteosalemisel vähemalt 2 (kahe) aasta jooksul;
   5. Liikmetasu mittetasumisel.
   6.  

  2. Ettepaneku liikme väljaarvamiseks Seltsist teeb Juhatus liikme(te) taotluse alusel või omal algatusel.
  3.  

 7. Liikmete õigused
   

  1. Liikmetel on õigus:
   1. osaleda Seltsi Üldkoosolekul;
   2. olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
   3. võtta osa Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
   4. kuuluda peale antud Seltsi veel teistesse ühingutesse või liitudesse Eestis või välismaal, kui see ei ole vastuolus Põhikirja ja Seltsi tegevusega.
   5.  

  2. Liikmel on ka muud põhikirja või seadusega ettenähtud õigused.
  3.  

 8. Liikmete kohustused
   

  1. Liikmed on kohustatud:
   1. järgima Põhikirja;
   2. tasuma Üldkoosoleku poolt määratud suuruses liikmemaksu;
   3. järgima ja täitma Üldkoosoleku ning Juhatuse Põhikirjaga kooskõlas olevaid otsuseid ja korraldusi;
   4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsile kuuluvat vara;
   5. mitte kahjustama ja hoiduma tegevusest, mis kahjustab või võib kahjustada Seltsi mainet;
   6. teavitama Juhatust võimatusest osaleda Seltsi töös.
   7.  

  2. Seltsi liikme andmete (nime või (e-posti) aadressi) muutumisel teavitab liige sellest kirjalikult Juhatust liikmete nimekirjas muudatuse tegemiseks.
 9. Seltsi juhtimine. Üldsätted
  1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek. Seltsi juhib ja esindab Juhatus.
  2.  

  3. Üldkoosoleku ega Juhatuse otsusega ei või panna liikmele tema nõusolekuta mingeid kohustusi.
  4. Üldkoosoleku ja/või Juhatuse otsusega võib panna liikmele kohustusi seoses Seltsi ürituse korraldamisega eeldusel, et liikmega on saavutatud kokkulepe viimase poolt sellega seoses kantavate kulutuste hüvitamise osas Seltsi poolt. Selts ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.
  5.  

 10. Üldkoosolek
  1. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.
  2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
   1. põhikirja muutmine;
   2. Juhatuse liikmete määramine;
   3. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või Seltsi nõudes esindaja määramine;
   4. liikmemaksu määra ja selle tasumise tähtaja kehtestamine;
   5. majandusaasta aruande kinnitamine;
   6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.
  3. Üldkoosoleku kokkukutsumine:
   1. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus.
   2. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma mitte harvem kui üks kord aastas, samuti siis, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
   3. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
   4. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut punktis 10.3.3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.
   5. Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 14 (neliteist) päeva. Teated saadetakse Seltsi liikmetele kirjalikult e-kirjaga liikmete nimekirja kantud aadressidel. Liikmetele, kelle elu- või asukoht on välismaal, teatatakse esmalt eelinfo korras ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva.
  4. Üldkoosoleku läbiviimine
   1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole (1/2) Seltsi liikmetest.
   2. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole Üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib otsuseid vastu võtta, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud seltsi kõik liikmed.
   3. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed.
   4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
   5.  

  5. Üldkoosoleku otsus.
   1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
   2.  

   3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.
   4. Igal Seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
 11. Juhatus
  1. Seltsil on Juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuses on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liige valitakse 2 (kaheks) aastaks.
  2. Juhatuse tegevust korraldab Juhatuse esimees ehk Seltsi President, kes valitakse Juhatuse liikmete poolt.
  3. Juhatuse pädevusse kuulub:
   1. Seltsi uute liikmete vastuvõtmine;
   2. Üldkoosoleku päevakorra määramine;
   3. Seltsi ürituste korraldamine;
   4. Seltsi varade kasutamine ja käsutamine ning selle korraldamine;
   5. stipendiumite, toetuste ja preemiate andmise otsustamine;
   6. muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud Juhatuse pädevusse.
   7.  

  4. Juhatus peab Seltsi liikmete nimekirja, kuhu kantakse liikme nimi ja aadress.
  5.  

  6. Seltsi võib õigustoimingutes esindada iga Juhatuse liige.
  7.   

  8. Juhatuse liikmed määrab Üldkoosolek valimistulemuste põhjal.
  9.  

  10. Juhatuse liikme võib sõltumata põhjusest Üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda. Seejuures lõpevad temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused vastavalt lepingule.
  11.  

  12. Juhatus peab andma Seltsi liikmetele põhjendatud kirjalikul taotlusel vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
  13.  

  14. Juhatuse liikmel on õigus Seltsilt nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
  15.  

  16. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
  17.  

  18. Juhatuse otsus.
   1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.
   2.  

   3. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekus osalenud Juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks Seltsi Presidendi hääl.
   4.  

   5. Põhikirja punktis 11.11.1 sätestatut järgimata võib Juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed.
   6.  

   7. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga seonduvat küsimust, tehingu tegemist või sellise isikuga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Seltsi poolt.
 12. Järelevalve
  1. Üldkoosolek teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib Üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
  2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
  3. Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad Üldkoosolekule.
 13. Aruandlus
  1. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusele.
  2. Majandusaasta aruanne
   1. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
   2.  

   3. Juhatus esitab aruanded Üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui Seltsil on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse.
   4.  

   5. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab Üldkoosolek.
 14. Seltsi lõpetamine
  1. Selts lõpetatakse Seaduses ettenähtud alustel.
  2.  

  3. Seltsi lõpetamisel Üldkoosoleku otsusega on vastav otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
  4. Seltsi lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist alles jäänud vara võrdsetes osades mittetulundusühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

* * *
 

Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Eesti Audioloogia Selts asutamiselepinguga 12. detsembril 2014.a.

Liina Luht /allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Kruustük /allkirjastatud digitaalselt

Marek Metsmaa /allkirjastatud digitaalselt

Maret Lepplaan /allkirjastatud digitaalselt

Oliver Vaide /allkirjastatud digitaalselt

Piret Zimmer /allkirjastatud digitaalselt

…………………. /allkirjastatud digitaalselt